Jäsenkirje 3/2013

3.12.2013

Hyvä sukuseuran jäsen ja sukulainen!

Tässä on viimekesäisen Aulangon sukukokouksen jälkeen ensimmäinen jäsenkirje sukuseuran jäsenille ja sukuun kuuluville. Kirjeen jakelu tapahtuu jäsenrekisterissä olevien sähköpostiosoitetietojen perusteella ja tarvittaessa lisäksi hallituksessa olevien sukuhaarojen jäsenten välittämänä. Kirje on luettavissa myös seuran kotisivuilla osoitteessa www.sukusaarinensauri.fi

Jäsenkirjeessä käsitellään seuraavia teemoja:

 1. Palautteet Aulangon sukukokouksesta kesäkuulta 2013
 2. Suvunpään evästeet hallitukselle
 3. Hallituksen toiminnasta
 4. Sukuhaarojen tehtävät toimikaudella
 5. Keuruun telefooniluettelon näköispainos vuodelta 1898
 6. Yhteydenpito hallitukseen
 7. Lopuksi

 

1.      Palautteet Aulangon sukukokouksesta kesäkuulta 2013

Parhaat kiitokset kaikille sukukokoukseen osallistuneille! Meitä oli paikalla yhteensä 55 henkilöä nauttimassa sukulaisten tapaamisesta, mielenkiintoisista alustuksista ja kesäpäivän ihanuudesta Aulangon upeissa puitteissa. Sukukokouksen viralliset päätökset ovat luettavissa kotisivuilta – tässä kuitenkin vielä lyhyt kooste tärkeimmistä päätöksistä:

Henkilövalinnat

Suvunpääksi valittiin kolmivuotiskaudeksi 2013-2016 Eero Sauri ja seuran ensimmäiseksi kunniajäseneksi Kaija Näres-Kekki.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Sauri (Reinon sukuhaara) ja hallituksen muiksi jäseniksi sukuhaarojen esitysten mukaisesti Maija-Riitta Laaksonen (Lempin sukuhaara), Heli Hyttinen (Lainan sukuhaara), Hanna Linna-Varis (Yrjön sukuhaara), Olli Sauri (Voiton sukuhaara), Sakari Mustonen (Helmin sukuhaara), Heikki Sauri (Einon sukuhaara), Kaija Näres-Kekki (Valman sukuhaara), Tuula Mäki-Filppula (Ailin sukuhaara) ja Pirjo-Sisko Jalli (Erkin sukuhaara).

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Aulangolla varapuheenjohtajaksi Hanna Linna-Variksen, sihteeriksi Sakari Mustosen ja rahastonhoitajaksi Pirjo-Sisko Jallin. Vastuuhenkilöksi sukututkimuksesta ja sukupuun jalostamisesta valittiin Olli Sauri. Lokakuussa pidetyssä hallituksen kokouksessa valittiin lisäksi varapuheenjohtaja Hanna Linna-Varis johtamaan ns. nuorisoprojektia, josta jäljempänä enemmän. 

Sääntömuutos

Sukukokous hyväksyi hallituksen valmisteleman sääntömuutoksen, jonka tärkein sisältö koski suvunpään roolin määrittelyä sekä suvunpään, hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen työnjaon selkeyttämistä. Muutetut säännöt perusteluineen ovat luettavissa kotisivuilla.

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Sukukokous hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman kaudelle 2013-2016.  Jäsenmaksu koko 3-vuotiskaudelta on edelleen vain 20€, mutta sen määräytymisperustetta muutettiin niin, että jäsenmaksuvelvollisia ovat kaikki täysi-ikäiset (18 vuotta) sukuseuran jäsenet sukupolvesta riippumatta. Toiminta- ja taloussuunnitelma on luettavissa seuran kotisivuilla.

Palautteet kokouksesta

Osallistujat palauttivat 15 arviointilomaketta. Niiden mukaan yleisarvosana kokouksesta oli 9,25 kouluasteikolla. Alle 9 oleva arvio tuli vain eri ikäisten tarpeiden huomioon ottamisesta (8,46) sekä äänentoistosta ja näkyvyydestä (8,89). Parhaaksi kokouksen anniksi mainittiin kertomukset Oton ja Aleksandran lasten elämänvaiheista sekä sukulaisten tapaaminen ja uusiin sukulaisiin tutustuminen. Jatkossa toivottiin osallistujien nimeltä esittelyä tutustumisen helpottamiseksi. Hallitus ottaa saadun palautteen huomioon seuraavan sukukokouksen suunnittelussa.

Sukukokous kotisivuilla

Kotisivuille on koottu olennaisin osa sukukokouksen aineistosta ja päätöksistä – käykääpä katsomassa www.sukusaarinensauri.fi

 

2.      Suvunpään evästeet hallitukselle

Suvunpää Eero Sauri osallistui hallituksen lokakuussa pitämään kokoukseen ja esitti siellä katsauksen sukuseuran 20 vuotta pitkään historiaan. Eeron puheenvuoron esityskalvot on tallennettu kotisivuille (suvun historiaa) tutustuttavaksi.

 Eero palautti mieleen, että sukuseuran juuret ovat 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa. Kunniajäsenemme Kaija käynnisti toiminnan kutsumalla Ilari Satkan kanssa suvun koolle Keuruulle Keurusselän lomahotelliin kesällä 1991. Sukuseuran perustamisesta päätettiin Kaijan, Ilarin, Eeron ja Markus Saurin valmistelun pohjalta seuraavassa kokouksessa Keuruun Pöyhölässä vuonna 1993, jolloin tuli kuluneeksi 100 vuotta Oton ja Aleksandran ja heidän silloisen kahden lapsensa muutosta Hämeenlinnasta Keuruulle.

Evästäessään hallitusta uudelle toimintakaudelle Eero tiivisti sukuseuran mission (perustehtävän) seuraavasti: ”Sukutiedon juurruttaminen seuraavien polvien keskuuteen”. Tässä tarkoituksessa keskeistä on mm sukupuun ylläpito ja jalostaminen sekä sukutiedon saattaminen suvun jäsenten saataville vaivattomasti ja suvun tarinoiden kerääminen täydentämään sukupuun kertomaa historiaa.

 

3.      Hallituksen toiminnasta

Hallitus kokoontui lokakuun lopulla Hämeenlinnassa käynnistämään toimintakauden 2013-2016 toimintaa ja täsmentämään hallitustyön tavoitteita. Toiminnan suuntaamiseksi sopii hyvin Eeron kokouksessa esittämä missio ja Aulangon kokouksen päätökset. Hallitus päätti keskittyä kaudella nuoren sukupolven aktivointiin sukuseurassa, jäsenasioihin, sukupuun jalostamiseen ja jäsentiedotukseen. Kauden lopulla painopiste siirtyy seuraavan sukukokouksen valmisteluun kesällä 2016.

Nuorten aktivointi sukuseuran toimintaan

Suvunpää tiivisti seuran missioksi ”Sukutiedon juurruttaminen seuraavien polvien keskuuteen”. Seuran tulevaisuuden vahvistamiseksi hallitus on asettanut toimikaudekseen sisäisen projektin, joka sai nimekseen ”nuorisoprojekti”. Sen tehtäväksi sovittiin selvittää suvun ikärakennetta, nuorempien sukupolvien toiveita sukuseuran kehittämiseksi ja keinoja nuorten jäsenmäärän kasvattamiseksi seurassa. Projekti tuo ajatuksia keskusteltavaksi hallitukseen, joka valmistelee asiaa koskevat esitykset seuraavalle sukukokoukselle.

Projektia johtaa varapuheenjohtaja Hanna, jonka kumppaneina hankkeessa toimivat Maija-Riitta Laaksonen ja Heli Hyttinen. Projekti on kauden aikana yhteydessä myös suvun jäseniin tietoa ja ideoita keräten. Projektia koskevissa asioissa suvun jäsenten toivotaan olevan yhteydessä Hannaan.

Talous ja jäsenasiat

Sukuseuran talous perustuu pääosin jäsenten jäsenmaksutulolle. Kaudella 2010 – 2013 jäsenmaksun maksoi 49 jäsentä ja sitä edeltävällä 2007-2010 kaudella 64 jäsentä. Sukuseuran jäseninä on jäsenrekisterin mukaan nyt 81 suvun jäsentä.

Hallitus tehostaa jäsenmaksujen perintää ja toivoo suvun jäsenten liittyvän laajasti sukuseuran jäseniksi. Sääntöjen mukaan ”jäsenyyteen on oikeutettu jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt”. Sukukokouksen päätöksen mukaan jäsenmaksuvelvollisia ovat täysi-ikäiset (18v) seuran jäsenet sukupolvesta riippumatta (aikaisemmin Oton ja Aleksandran jälkeläiset 1-3 sukupolvien osalta). Päätös tukee jäsenmäärän nostoa ja seuran talouden ylläpitoa.

Jäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyttä rahastonhoitajaan (Pirjo-Sisko) tai muuhun hallituksen jäseneen. Hallitus kartoittaa nyt vuodenvaihteessa 18 vuotta täyttäneet suvun jäsenet sukuhaaroittain ja toivoo, että seura saisi runsaasti uusia ilmoittautumisia seuran jäseniksi.

Seuran jäsenmaksu koskee kolmen vuoden toimintakautta – siis 20€ kolmelta vuodelta (eli 6,67€/vuosi). Rahastonhoitaja lähettää jäsenmaksulaskut jäsenille vuoden 2014 alkupuolella. Hallitus toivoo, että seuran jäsenet tukisivat sukuseuran työtä huolehtimalla jäsenmaksuista kukin omalta osaltaan.

Jäsenrekisteriä ja seuran taloutta koskevissa asioissa voi olla yhteydessä rahastonhoitaja Pirjo-Siskoon.

Sukututkimus ja sukupuu

Hallitus päivittää sukupuuta ja ylläpitää sukututkimusrekisteriä. Keskitytään Oton ja Aleksandran esipolviin ja jälkeläisiin syventäen, tarkentaen ja täydentäen. Tietojen päivityksen jälkeen julkaistaan uusi sukupuupiirros ja tehdään kokoomayhteenveto sukuaineistosta.

Virallinen sukupuu on Sukututkimusseuran ylläpitämillä http://suvut.genealogia.fi/saarinen_sauri  –sivustolla, joka sisältää myös muuta suvun historiatietoa. Tiedottamisen ja yhteydenpidon kanava on seuran kotisivut www.sukusaarinensauri.fi . Hallitus selvittää em. sivustojen käyttöperiaatteita, työnjakoja ja sisältöjä pyrkien sukupuun ylläpidon parantamiseen ja sukutiedon välittämiseen sukulaisille selkeästi ja helposti. Selvitystyötä varten hallitus on asettanut työryhmän ja nimennyt siihen Ollin, Sakarin ja Markun.

Hallituksessa sukututkimusta ja sukupuuta koskevissa asioissa voi olla yhteydessä Olliin tai sukuhaaran edustajaan hallituksessa.

Tiedotus ja kotisivujen ylläpito

Em selvitystyö vaikuttaa myös seuran jäsentiedotuksen arviointiin ja toteuttamistapoihin. Seuran kotisivut tullevat olemaan jatkossakin pääasiallinen jäsentiedottamisen kanava. Hallitus ylläpitää kotisivuja, huolehtii niiden ajantasaisuudesta ja kehittää niiden tietosisältöä.

Kotisivuilla voidaan julkaista hallituksen harkinnan mukaan sukua ja sen historiaa koskevaa tietoutta suvun käyttöön. Osa sisällöstä pidetään avoimena ja osa suojataan salasanoin huolehtien henkilötietojen suojasta. Kotisivujen päivityksestä huolehtii seuran sihteeri Sakari, johon voi olla yhteydessä kotisivuja koskevissa asioissa.

 

4.      Sukuhaarojen tehtävät toimikaudella

Hallituksen toiminnan ohella on tärkeää, että sukuhaarat pitävät yhteyttä keskenään ja edustajansa kautta hallitukseen. Sukuseura toimii hyvin, kun tämä vuoropuhelu ja yhteistoiminta pelaavat. Sukuhaarat voivat edistää sukuseuran ja suvun toimintaa esimerkiksi seuraavasti:

 • Jäsenrekisterin ylläpito: Sukuseuran jäsenten jäsentiedoissa tapahtuneet muutokset ja täydennykset toimitetaan rahastonhoitajalle. Sukuhaara suosittelee 18 vuotta täyttäneille suvun jäsenille liittymistä seuran jäseniksi. Rahastonhoitaja Pirjo-Sisko antaa tarkemmat ohjeet jäsenrekisteritietojen päivittämiseksi ja seuran jäsenyyteen liittymiseksi.
 • Sukututkimusrekisterin ylläpito: Sukuhaarat päivittävät sukuhaaran sukupuutietoja ja auttavat hallituksen työtä sukupuun jalostamisessa. Jos sukuhaarat ovat laatineet omalta osaltaan erillisiä sukupuutiedostoja tai historiikkejä, hallitus toivoo niitä toimitettavan hallitukselle sukupuun hoitajan Ollin kautta.
 • Saarisen sisarusten elämänvaiheet: Sukukokouksissa on tähän mennessä keskitytty Oton ja Aleksandran lasten vaiheisiin sotavuosiin asti. Seuraavaa sukukokousta varten sukuhaarojen toivotaan jatkavan lasten vaiheiden keräämistä sotavuosista aina heidän elinkaarensa loppuun asti ja valmistautuvan näitä koskeviin esityksiin vuoden 2016 sukukokouksessa.
 • Serkusten elämänvaiheet: Koska vuodet vierivät hallitus esittää, että sukuhaarat käynnistäisivät sopivin tavoin Oton ja Aleksandran lastenlasten (serkusten) elämänvaiheiden koonnin sukuhistorian täydentämiseksi. Valmistuville aineistoille varataan esitysaikaa vuoden 2016 ja sen jälkeisissä sukukokouksissa.
 • Kotisivujen hyödyntäminen: Kotisivut ovat helppokäyttöinen ja tehokas tapa jakaa tietoa suvun kesken. Kun sukuhaarojen keskuudessa valmistuu elämänvaiheita koskevia esityksiä tai suvun historiaa valottavia muita selvityksiä tai kirjoituksia, hallitus toivoo niitä tarjottavan julkaistavaksi kotisivuilla. Kyseeseen voi tulla yhtä hyvin erilaiset ”tarinat”, ”muistelot” tai ”kertomukset” kuin suvulle tarkoitetut tiedotteet tai uutisetkin.  Kotisivuja koskevissa asioissa voi olla yhteydessä sihteeri Sakariin.

 

5.      Keuruun telefooniluettelon näköispainos vuodelta 1898

Seura on teettänyt kopioita alkuperäisestä Keuruun puhelinluettelosta vuodelta 1898, joka on otsikoitu ”Luettelo Keuruun telefooniyhtiön tilaajista”. Luettelo on A3 kokoa ja yhden sivun mittainen.  Se sisältää Keuruun, Multian ja Kolhon sentraalien numerot. Keuruun 16 numeron joukossa on ”Saarinen, O.J , poliisi”  ja  puhelinnumero 6. Kopio on tehty ”rustiikkiselle” vanhan oloiselle paperille.

Seura tarjoaa näköispainosta suvun jäsenten ostettavaksi ilman kehystä hintaan 20 € kappaleelta sisältäen postituskulut. Samaan tilaukseen tulevat lisäkappaleet myydään hintaan 15€/kpl, eli kaksi kappaletta yhteishintaan 35€ ja kolme kappaletta yhteishintaan 50€.

Telefooniluettelo sopii erinomaisesti lahjaksi taikka tauluksi oman kodin seinälle muistuttamaan menneestä ajasta meille digitaaliajan kulkijoille.

Näköispainos on tilattavissa Ollin kautta, yhteystieto: Tampereentie 19 as 1, 13100 Hämeenlinna. Puhelin 040 4514669. E-mail: olli.sauri@armas.fi

 

6.      Yhteystiedot

Sukuseuran yhteystiedot ovat kotisivuilla. Yhteydenpito hallitukseen tapahtuu ensisijaisesti sukuhaaran edustajan kautta. Puheenjohtajaan, sihteeriin ja rahastonhoitajaan saa yhteyttä seuraavasti: 

 

7.      Lopuksi

Hallitus on käärinyt hihat sukukokouksen päätösten toimeenpanemiseksi. Olemme pohtineet tehtäväämme (missiota) ja päättäneet toimintamme painopisteistä. Olemme matkan varrella yhteydessä sukuun ja toivomme sukuhaaroilta ja jokaiselta suvun jäseneltä tukea ja myötävaikutusta sukuseuran menestyksen eteen. Tehdään yhdessä parhaamme!

Hallitus toivottaa koko suvulle Hyvää Joulua, Onnellista Uutta Vuotta sekä terveyttä ja menestystä!

 

Joulukuun 3.päivänä 2013

Hallituksen puolesta

Markku Sauri                                                                 Sakari Mustonen

Puheenjohtaja                                                                Sihteeri