Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022–2025

Toiminta

Sukuseuran tarkoitus ja tehtävät

Sääntöjen mukaan sukuseuran tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä, edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa ja selvittää suvun vaiheita ja historiaa. Sukuseuran tarkoitusta toteutetaan sääntöjen 2 kohdan mukaisilla toimilla, joiden toimeenpanosta vastaa hallitus seuraavilla toiminta-alueilla:

  1. Sukututkimustyön edistäminen
  2. Kerätyn sukuhistorian ylläpito, säilyttäminen ja täydentäminen
  3. Jäsenrekisterin ylläpitäminen
  4. Suvun sukutietoisuuden lisääminen ja nuoren polven aktivointi seuran toimintaan
  5. Tiedotus- ja julkaisutoiminta suvun, sukuhaarojen ja jäsenistön hyväksi
Keskeiset kehittämistehtävät sukukokouskaudella 2022-2025 ovat
  1. Sukuseuran kotisivujen rakennetta ja sisältöä pyritään uudistamaan nykyistä selkeämmäksi, helppokäyttöisemmäksi ja tiedotustoimintaa paremmin palvelevaksi
  2. Toteutetaan pienimuotoinen kirja- / julkaisuprojekti kokoamalla vaikkapa Oton ja Alexandran tarina yksiin kansiin. Tämä on selkeä kokonaisuus, joka myös nuorempien polvien on helppo hahmottaa. Tarkoitus on lisätä myös nuorempien polvien kiinnostusta sukujuuriaan kohtaan.
  3. Pidetään seuraava sukutapaaminen Keuruulla kesällä 2025. Tapaamisesta suunnitellaan aiempaa toiminnallisempi ja vapaamuotoisempi, mikä voisi kiinnostaa myös nuorempia suvun jäseniä.
  4. Aktivoidaan sukuhaaroja toimimaan myös itsenäisesti. Kussakin sukuhaarassa voitaisiin kerätä serkusten vapaamuotoiset sukutarinat talteen. Lisäksi kukin sukuhaara voisi järjestää omia vapaamuotoisia tapaamisia. Tämäkin voisi aktivoida nuorisoa, kun oma sukuhaara tulee ensin tutuksi.

Hallitus jakaa tehtävät jäsentensä kesken ja raportoi toimenpiteistä sukuhaaroille ja jäsenistölle.

Talous

 Jäsenmaksua on peritty 30 € täysi-ikäiseltä jäseneltä sukukokouskaudelta (10 € / vuosi). Liittymismaksua ei ole peritty.

Jäsenmaksun kertymä sukukokouskaudelta on ollut noin 1800€ (eli 600€/v), kun jäsenmaksun maksaneita on ollut noin 60 henkilöä. Jäsenmaksukertymää voisi kasvattaa tehostamalla jäsenmaksujen perintää. Muita tuloja sukuseuralla ei ole juuri ollut.

Kuluja kertyy sukuhistorian selvitystyöstä, kokoustoiminnasta, kotisivujen ylläpidosta, postituksesta ja monistuksesta, pankkipalvelusta ja satunnaisista ostopalveluista. Kun sukukokouskaudella 2022-2025 pyritään käynnistämään kehittämistyötä toiminnan tehostamiseksi, siitä aiheutuu kustannuksia.

 

Hallituksen esitys budjetiksi 2022-2025 on seuraava:

Tulot

Jäsenmaksut 60 x 30€

1800

 

Satunnaiset myyntitulot

100

Tulot yhteensä

 

1900€

Menot

 

 

Hallituksen kokouskulut 4x250

1000

 

Kotisivukone 3 x 100

300

 

Muut toimintakulut 3x200

600

 

Menot yhteensä

 

1900€

Toimintakate 3 vuodelta

 

0€

 

Lisäksi hallitus esittää, että edellisten kausien ylijäämästä (noin 2500€) voidaan hallituksen päätöksin kohdentaa seuran toiminnan kehittämistehtäviin 1500€ edellytyksin, että ylijäämän käytöstä annetaan seuraavalle sukukokoukselle selvitys tilinpäätösten käsittelyn yhteydessä.

 Hallitus esittää, että jäsenmaksu 30 € 3-vuotiskaudelta (10€/v) pidetään ennallaan. Alle 20 vuotiailta jäsenmaksua ei peritä. Lisäksi hallitus pyrkii tehostamaan jäsenmaksujen perintää seuran taloudellisen aseman parantamiseksi. Jäsenmaksu peritään vuoden 2023 alussa. Liittymismaksua ei edelleenkään peritä.

HALLITUS

Sukuseura Saarinen-Sauri                                                                        27.1.2023

Toimintakertomus 2022

Hallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa, joista kaikki olivat Teams-kokouksia. Kevätkauden kolme kokousta painottuivat kesän sukukokouksen valmisteluun. Edellisen vuoden tilinpäätös käsiteltiin 27.4. pidetyssä kokouksessa.

Sukukokous pidettiin 11.6. Lepolan talossa Hausjärvellä. Suvunpää Eero Sauri muun muassa kertoi sukumme esi-isistä Puujaalla. Pirjo Lähteenmäki Yrjön suvusta kertoi isästään merikapteeni Kari Saurista ja Maija-Riitta Laaksonen puolestaan isoäitinsä Lempin jälkeläisistä. Kauniin kesäpäivän ohjelmaan mahtui myös vapaata jutustelua, maittava lounas ja sääntöjen mukainen vuosikokous. Sukukokoukseen osallistui 30 aikuista ja 3 lasta, yhteensä 33 henkilöä.

Vuosikokous valitsi suvunpääksi Olli Saurin kaudelle 2023-2025. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Heli Hyttinen ja muiksi hallituksen jäseniksi Maija-Riitta Laaksonen, Pirjo Lähteenmäki, Jan Henriksson, Petteri Mustonen, Heikki Sauri, Markku Sauri, Mori Näres, Tuula Mäki-Filppula ja Eeva Sauri. Toiminnantarkastajaksi valittiin Peter Henriksson ja varatoiminnantarkastajaksi Hanna Linna-Varis.

Uusi hallitus kokoontui ensimmäisen kerran 15.10. Sihteeriksi valittiin Mori Näres, varapuheenjohtajana jatkaa Markku Sauri ja rahastonhoitajana Pirjo Jalli.

Mori Näreksen, Olli Saurin ja Markku Saurin muodostama työryhmä ryhtyi suunnittelemaan sukuseuran uusien kotisivujen rakennetta ja sai työnsä valmiiksi loppuvuodesta. Auri Näres ryhtyi työstämään uusia kotisivuja työryhmän laatiman suunnitelman mukaisesti.

Suvun jäseniä on kannustettu kirjoittamaan pienimuotoisia tarinoita, jotka voidaan julkaista kotisivuilla. Vuoden lopulla Tarja Lehto muun muassa kertoi Lainan suvussa säilyneestä Lotta Svärd –aiheisesta seinävaatteesta, joka löytyi hänen isänsä Ilkan jäämistöstä. Seinävaate lahjoitettiin Lotta-museoon, jossa sitä pidettiin arvokkaana ja ainutlaatuisena tekstiilinä. Suvunpää Olli Sauri puolestaan toivotti suvulle rauhallista joulua kertoen kotisivuilla tarinan junamatkasta vuodelta 1963.

Kuluneella kolmivuotiskaudella sukuseuran jäsenmaksu oli 30 euroa. Jäsenmaksun maksoi yhteensä 49 henkilöä vuosina 2020-2021. Vuonna 2022 tilikauden tulos oli -54,42 euroa. Vuoden lopussa pankkitilin saldo oli 2500,06 euroa.

Sukuseura Saarinen-Sauri                                                               15.2.2022

TOIMINTAKERTOMUS 2021                                                            

Toimielimet

Hattulan sukukokouksessa 2016 valittuna suvunpäänä toimi Eero Sauri, ja hänet valittiin edelleen tehtävään vuoden 2019 sukukokouksessa Vanajalla. Hallituksen puheenjohtajana toimi Hanna Linna-Varis (Yrjön sukuhaara) ja muina hallituksen jäseninä Lempin sukuhaarasta Maija-Riitta Laaksonen, Lainan sukuhaarasta Heli Hyttinen (sihteeri), Voiton sukuhaarasta Olli Sauri, Helmin sukuhaarasta Sakari Mustonen, Reinon sukuhaarasta Markku Sauri, Einon sukuhaarasta Heikki Sauri, Valman sukuhaarasta Jari Näres, Ailin sukuhaarasta Tuula Mäki-Filppula ja Erkin sukuhaarasta Eeva Sauri.

Hattulan sukukokouksen valitsemana toiminnantarkastajana toimi Peter Henriksson. Hallituksen kutsumana rahastonhoitajana toimi Pirjo-Sisko Jalli.

Hallituksen toiminnasta 2021

Hallitus piti toimintavuonna kaksi kokousta. Sähköpostikokouksessa maaliskuussa käsiteltiin edellisen vuoden tilinpäätösasiat ja suunniteltiin vuoden 2021 toimintaa, pöytäkirja 18.4.2021. Syksyllä järjestettiin Teams-kokous 30.10.2021.

Hallitus kannusti edelleen sukua sukutarinoiden kirjoittamiseen, mahdollisuuteen julkaista niitä seuran kotisivuilla ja esittää niitä seuraavassa sukukokouksessa vuonna 2022.

 Jäsentiedotus tapahtui pääosin seuran kotisivujen ja oman facebook-keskusteluryhmän kautta. Fb-keskusteluryhmässä oli vuoden lopussa mukana 47 henkilöä.

 Erillinen työryhmä (Heli, Eeva, Hanna, Markku), joka selvittää sukuseuran internet-sivulla olevan aineiston siirtämistä helpommin käsiteltävään ja tulostettavaan muotoon, on kokoontunut teamsin kautta kolme kertaa. Tässä vaiheessa Markku on tehnyt ison työn ja siirtänyt eri formaateissa olevan www-sivuaineiston yhteen tietokantaan. Materiaali on saatavissa Markun kautta pilvipalvelusta. Materiaali on todettu hyvin runsaaksi, mutta muodoltaan hajanaiseksi, ja se edellyttäisi sukuhaaroittaista modifiointia. Aineiston jatkokäsittelystä keskustellaan kesän sukutapaamisesta.

 Heli Hyttinen on painattanut Helmi Mustosen piirretystä kangasluonnoksesta kauniin painokankaan, jota on myyty seuran jäsenille.

Talous

Sukuseuran kolmivuotiskauden 2020-2022 jäsenmaksu on 30€. Jäsenmaksun on meneillään olevalla sukukokouskaudella maksanut yhteensä 49 henkilöä, josta 28 vuoden 2021 aikana.

Kertomusvuoden 2020 taloudellinen tulos oli 784,18 € voitollinen. Vuoden lopussa 31.12.2021 pankkitilin saldo oli 2 554,48 €. 

HALLITUS   

Sukuseura Saarinen-Sauri                                                               21.2.2021

TOIMINTAKERTOMUS 2020                                                            

Toimielimet

Hattulan sukukokouksessa 2016 valittuna suvunpäänä jatkaa Eero Sauri edelleen. Hallituksen puheenjohtajana toimi sukukokouksen 2019 valinnan mukaan Hanna Linna-Varis (Yrjön sukuhaara) ja muina hallituksen jäseninä Reinon sukuhaarasta Markku Sauri, Lempin sukuhaarasta Maija-Riitta Laaksonen, Lainan sukuhaarasta Heli Hyttinen (sihteeri), Voiton sukuhaarasta Olli Sauri, Helmin sukuhaarasta Sakari Mustonen, Einon sukuhaarasta Heikki Sauri, Valman sukuhaarasta Jari Näres, Ailin sukuhaarasta Tuula Mäki-Filppula ja Erkin sukuhaarasta Eeva Sauri.

Hattulan sukukokouksen valitsemana toiminnantarkastajana toimi Peter Henriksson. Hallituksen kutsumana rahastonhoitajana toimi Pirjo-Sisko Jalli.

Hallituksen toiminnasta 2020

Hallitus piti toimintavuonna yhden kokouksen. Sähköpostikokouksessa helmikuussa käsiteltiin edellisen vuoden tilinpäätösasiat ja suunniteltiin vuoden 2020 toimintaa. Pandemian vuoksi päätettiin, että syksyllä ei järjestetty perinteistä hallituksen kokousta.

Hallitus kannusti edelleen sukua sukutarinoiden kirjoittamiseen, mahdollisuuteen julkaista niitä seuran kotisivuilla ja esittää niitä seuraavassa sukukokouksessa vuonna 2022.

 

Jäsentiedotus tapahtui pääosin seuran kotisivujen ja oman facebook-keskusteluryhmän kautta. Fb-keskusteluryhmässä oli vuoden lopussa mukana 44 henkilöä. Fb-ryhmän merkitys vapaamuotoisen yhteydenpidon kanavana on kasvanut.

 

Erillinen työryhmä, joka selvittää sukuseuran internet-sivulla olevan aineiston siirtämistä helpommin käsiteltävään ja tulostettavaan muotoon, on kokoontunut teamsin kautta kerran. Työtä on aloiteltu. Ryhmän tavoitteena on varmuuskopioida kotisivujen aineistot, pohtia kotisivujen rakenteen kehittämistä paremmin lukijaa palvelevaksi ja arvioida olemassa olevan

historia-aineiston riittävyyttä sukukirjan toimittamista varten.

 

Talous

Sukuseuran kolmivuotiskauden 2020-2022 jäsenmaksu on 30€. meneillään olevalla

sukukokouskaudella jäsenmaksun on maksanut yhteensä 27 henkilöä. (Näistä 6 henkilöä maksoi jäsenmaksun jo loppuvuodesta 2019 ja 21 henkilöä vuonna 2020)

Kertomusvuoden 2020 taloudellinen tulos oli 433,68 € voitollinen. Vuoden lopussa 31.12.2020 pankkitilin saldo oli 1770,30 €. 

HALLITUS 

Sukuseura Saarinen-Sauri                                   Sukukokous Vanajassa 8.6.2019

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020 – 2022 

Sukuseuran tarkoitus ja tehtävät

Sukuseuran tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä, edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa ja selvittää suvun vaiheita ja historiaa. Sukutietouden juurruttaminen seuraavien polvien keskuuteen on toimintakauden keskeinen tavoite.

Sukuseura kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä saattaa sitä jäsenten tietoon, harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa ja pitää luetteloa suvun jäsenistä. Sukuseura järjestää kokouksia ja yhteisiä tilaisuuksia sukutietoisuuden ylläpitämiseksi.

Sukuseuran asioita hoitavat hallitus sekä sukukokoukset. Hallitus hoitaa sukuseuran juoksevat asiat, arkiston ja talouden. Sukukokoukset pidetään kolmen vuoden välein.

Toiminta 2020 - 2022

Sukututkimus: Selvitetään edelleen ja täydennetään Oton ja Aleksandran esipolvien ja jälkeläisten sukujuuria. Tehdään yhteistyötä Siiroisten suvun kanssa. Kannustetaan suvun jäseniä sukuhistoriikkien, muistelmien ja sukutarinoiden kirjoittamiseen sekä valokuvien ja muiden suvun vaiheita kuvaavien aineistojen keräämiseen.

Sukuhistorian ylläpito ja säilyttäminen: Ylläpidetään ja täydennetään sukutauluja ja sukupuukarttaa huolehtien niiden ajanmukaisuudesta. Otetaan tarvittaessa käyttöön sukupuuohjelmisto ylläpitoa helpottamaan. 

Jäsenrekisteri: Ylläpidetään seuran jäsenrekisteriä ja huolehditaan jäsenmaksujen perinnästä. Huolehditaan sukutiedon välittymisestä yhdenmukaisena jäsenrekisterin ja sukutaulujen välillä. Huolehditaan henkilötietojen suojan lainmukaisuudesta. Aktivoidaan sukua päivittämään suku- ja jäsentietojen muutokset hallitukselle.

Nuoret sukupolvet: Kuunnellaan nuorempien jäsenien ääntä ja haetaan toimintamuotoja, jotka herättävät kiinnostusta myös nuoremmissa sukupolvissa. Yhteistä historiaa, kertomuksia ja kokemuksia halutaan siirtää eteenpäin ja vahvistaa suvun yhteenkuuluvuutta tulevinakin vuosina.

Tiedotus- ja julkaisutoiminta: Jäsentiedottaminen tapahtuu jäsenkirjein, sukuseuran kotisivuilla ja sukuseuran keskusteluryhmässä Facebookissa. Julkaistaan sukuseuran kotisivuilla sukuhistoriaa, sukutietoutta, suvun vaiheita ja sukuseuran toimintaa koskevia esityksiä ja valokuvia helposti tavoitettavalla tavalla. Harkitaan ”kuka kukin on”-tyyppisen jäsenmatrikkelin kokoamista kotisivuille tukemaan suvun keskinäistä yhteydenpitoa.

Mikäli jäsenet teettävät ns. genettisiä selvityksiä (DNA-testaus), toivotaan, että tietoa siirretään halutussa muodossa myös muille jäsenille.

Pitkän ajan tavoitteena harkitaan sukukirjan kokoamista suvun piirissä myytäväksi julkaisuksi.

Sukukokous: Valmistellaan vuonna 2022 pidettävä sukukokous.

Talous 2020 - 2022

Jäsenmaksua kaudelta 2017 – 2019 perittiin 30 € täysi-ikäiseltä jäseneltä. Liittymismaksua ei ole peritty. Jäsenmaksun kertymä kolmelta vuodelta oli 1800 € eli noin 600 € vuodessa. Olennaisia muita tuloja sukuseuralla ei ole ollut.

Kuluja aiheuttavat sukuhistorian selvitystoiminta, kokoustoiminta, kotisivujen ylläpito, postitus ja monistus, pankkikulut sekä satunnaiset ostopalvelut. Hallituksen esitys budjetiksi 2020-2022 on seuraava: 

Tulot
                      Jäsenmaksutulot 70 x 30                         2.100
                      Satunnaiset myyntitulot                               100
                      Tulot yhteensä                                                               2.200€
Menot
                      Hallituksen kokouskulut 4 x 250              1.000
                      Kotisivukone, vuosimaksut 3 x 100            300
                      Muut toimintakulut 3 x 300                          900
                      Menot yhteensä                                                             2.200€

Toimintakate 3 vuodelta                                                                         -      €

Kuluista 2020 -2022 ei ole esittää tarkempaa arviota. Mahdollinen sukupuuohjelmiston käyttöönotto ja seuraavan sukukokouksen valmistelu aiheuttavat kuluja. Tulokertymä asettaa rajat menotaloudelle.

Hallitus esittää jäsenmaksuksi 30€ 20 vuotta täyttäneeltä jäseneltä kolmivuotiskaudelta 2020 – 2022 (eli 10€/vuosi). Alle 20 vuotiailta jäsenmaksua ei peritä. Jäsenmaksu peritään vuoden 2020 alkupuolella. Hallitus esittää, että liittymismaksua ei edelleenkään peritä. 

HALLITUS

Sukuseura Saarinen-Sauri                                                               27.2.2020

TOIMINTAKERTOMUS 2019                                                           

Toimielimet

Hattulan sukukokouksessa 2016 valittuna suvunpäänä toimi Eero Sauri, ja hänet valittiin edelleen tehtävään vuoden 2019 sukukokouksessa Vanajalla. Hallituksen puheenjohtajana toimi Markku Sauri (Reinon sukuhaara)/ Hanna Linna-Varis (Yrjön sukuhaara) ja muina hallituksen jäseninä Lempin sukuhaarasta Maija-Riitta Laaksonen, Lainan sukuhaarasta Heli Hyttinen (sihteeri), Voiton sukuhaarasta Olli Sauri, Helmin sukuhaarasta Sakari Mustonen, Einon sukuhaarasta Heikki Sauri, Valman sukuhaarasta Jari Näres, Ailin sukuhaarasta Tuula Mäki-Filppula ja Erkin sukuhaarasta Eeva Sauri.

Hattulan sukukokouksen valitsemana toiminnantarkastajana toimi Peter Henriksson. Hallituksen kutsumana rahastonhoitajana toimi Pirjo-Sisko Jalli.

Hallituksen toiminnasta 2019

Hallitus piti toimintavuonna kolme kokousta. Sähköpostikokouksessa helmikuussa käsiteltiin edellisen vuoden tilinpäätösasiat, huhtikuussa Tampereella suunniteltiin kesäkuun sukukokousta. Kokouksessa Hämeenlinnassa lokakuussa käsiteltiin toiminta- ja taloussuunnitelman toimeenpanoa, keskusteltiin kesän kokouksen palautteesta, keskusteltiin sukukirjan laatimisesta ja päätettiin jäsentiedottamisesta joulukaudella.

Hallitus kannusti edelleen sukua sukutarinoiden kirjoittamiseen, mahdollisuuteen julkaista niitä seuran kotisivuilla ja esittää niitä seuraavassa sukukokouksessa vuonna 2022.

 

Hallitus lähetti sähköpostitse ja kotisivujen kautta kertomusvuoden aikana yhden jäsenkirjeen. Jäsentiedotus tapahtui pääosin seuran kotisivujen ja oman facebook-keskusteluryhmän kautta. Fb-keskusteluryhmässä oli vuoden lopussa mukana 44 henkilöä. Fb-ryhmän merkitys vapaamuotoisen yhteydenpidon kanavana on kasvanut.

 

Sukuseuran kesän 2019 kokouksesta laati Heikki Sauri perheineen valokuvakirjan, jota oli mahdollista tilata Ifolorin kautta joulu-tammikuun aikana.

Talous

Sukuseuran kolmivuotiskauden 2017-2019 jäsenmaksu on 30€. Jäsenmaksun on meneillään olevalla sukukokouskaudella maksanut 65 henkilöä.

Kertomusvuoden 2019 taloudellinen tulos oli -27,71 € tappiollinen. Vuoden lopussa 31.12.2019 pankkitilin saldo oli 1314,62€. 

HALLITUS     

Sukuseura Saarinen-Sauri                                                        

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019                                 12.6.2016

Sukuseuran tarkoitus ja tehtävät

Sukuseuran tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä, edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa ja selvittää suvun vaiheita ja historiaa. Sukutietouden juurruttaminen seuraavien polvien keskuuteen on toimintakauden keskeinen tavoite.

Sukuseura kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä saattaa sitä jäsenten tietoon, harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa ja pitää luetteloa suvun jäsenistä. Sukuseura järjestää kokouksia ja yhteisiä tilaisuuksia sukutietoisuuden ylläpitämiseksi.

Sukuseuran asioita hoitavat hallitus sekä sukukokoukset. Hallitus hoitaa sukuseuran juoksevat asiat, arkiston ja talouden. Sukukokoukset pidetään kolmen vuoden välein.

Toiminta 2016 - 2019

Sukututkimus: Selvitetään edelleen ja täydennetään Oton ja Aleksandran esipolvien ja jälkeläisten sukujuuria. Tehdään yhteistyötä Siiroisten suvun kanssa. Kannustetaan suvun jäseniä sukuhistoriikkien, muistelmien ja sukutarinoiden kirjoittamiseen sekä valokuvien ja muiden suvun vaiheita kuvaavien aineistojen keräämiseen.

Sukuhistorian ylläpito ja säilyttäminen: Ylläpidetään ja täydennetään sukutauluja ja sukupuukarttaa huolehtien niiden ajanmukaisuudesta. Otetaan tarvittaessa käyttöön sukupuuohjelmisto ylläpitoa helpottamaan.

Jäsenrekisteri: Ylläpidetään seuran jäsenrekisteriä ja huolehditaan jäsenmaksujen perinnästä. Huolehditaan sukutiedon välittymisestä yhdenmukaisena jäsenrekisterin ja sukutaulujen välillä. Huolehditaan henkilötietojen suojan lainmukaisuudesta. Aktivoidaan sukua päivittämään suku- ja jäsentietojen muutokset hallitukselle.

Nuoret sukupolvet: Kuunnellaan nuorempien jäsenien ääntä ja haetaan toimintamuotoja, jotka herättävät kiinnostusta myös nuoremmissa sukupolvissa. Yhteistä historiaa, kertomuksia ja kokemuksia halutaan siirtää eteenpäin ja vahvistaa suvun yhteenkuuluvuutta tulevinakin vuosina.

Tiedotus- ja julkaisutoiminta: Jäsentiedottaminen tapahtuu jäsenkirjein, sukuseuran kotisivuilla ja sukuseuran keskusteluryhmässä Facebookissa. Julkaistaan sukuseuran kotisivuilla sukuhistoriaa, sukutietoutta, suvun vaiheita ja sukuseuran toimintaa koskevia esityksiä ja valokuvia helposti tavoitettavalla tavalla. Kootaan sukuhistoriaa ja suvun elämänvaiheita myös monisteina ja painotuotteina julkaistaviksi. Harkitaan ”kuka kukin on”-tyyppisen jäsenmatrikkelin kokoamista kotisivuille tukemaan suvun keskinäistä yhteydenpitoa.

Pitkän ajan tavoitteena harkitaan sukukirjan kokoamista suvun piirissä myytäväksi julkaisuksi.

Sukukokous: Valmistellaan vuonna 2019 pidettävä sukukokous.

Talous 2016 - 2019

Jäsenmaksua kaudelta 2013 – 2016 perittiin 20 € täysi-ikäiseltä jäseneltä. Liittymismaksua ei ole peritty. Jäsenmaksun kertymä kolmelta vuodelta oli 1720€ eli noin 573€ vuodessa. Olennaisia muita tuloja sukuseuralla ei ole ollut.

Kuluja aiheuttavat sukuhistorian selvitystoiminta, kokoustoiminta, kotisivujen ylläpito, postitus ja monistus, pankkikulut sekä satunnaiset ostopalvelut. Hallituksen esitys budjetiksi 2016-2019 on seuraava:

Tulot
                      Jäsenmaksutulot 80 x 30                         2.400
                      Satunnaiset myyntitulot                              100
                      Tulot yhteensä                                                               2.500€
Menot
                      Hallituksen kokouskulut 4 x 250              1.000
                      Kotisivukone, vuosimaksut 3 x 100            300
                      Muut toimintakulut 3 x 300                          900
                      Menot yhteensä                                                             2.200€
Toimintakate 3 vuodelta                                                                         300€

Kuluista 2016 -2019 ei ole esittää tarkempaa arviota. Mahdollinen sukupuuohjelmiston käyttöönotto ja seuraavan sukukokouksen valmistelu aiheuttavat kuluja. Tulokertymä asettaa rajat menotaloudelle.

Hallitus esittää jäsenmaksuksi 30€ 20 vuotta täyttäneeltä jäseneltä kolmivuotiskaudelta 2017 – 2019 (eli 10€/vuosi). Alle 20 vuotiailta jäsenmaksua ei peritä. Jäsenmaksu peritään vuoden 2017 alkupuolella. Hallitus esittää, että liittymismaksua ei edelleenkään peritä.

HALLITUS

Sukuseura Saarinen-Sauri                                                               11.1.2019

TOIMINTAKERTOMUS 2018                                                           

Toimielimet

Hattulan sukukokouksessa 2016 valittuna suvunpäänä toimi Eero Sauri. Hallituksen puheenjohtajana toimi Markku Sauri (Reinon sukuhaara) ja muina hallituksen jäseninä Lempin sukuhaarasta Maija-Riitta Laaksonen, Lainan sukuhaarasta Heli Hyttinen (sihteeri), Yrjön sukuhaarasta Hanna Linna-Varis (varapuheenjohtaja), Voiton sukuhaarasta Olli Sauri, Helmin sukuhaarasta Petteri Mustonen, Einon sukuhaarasta Heikki Sauri, Valman sukuhaarasta Jari Näres, Ailin sukuhaarasta Tuula Mäki-Filppula ja Erkin sukuhaarasta Eeva Sauri.

Hattulan sukukokouksen valitsemana toiminnantarkastajana toimi Peter Henriksson. Hallituksen kutsumana rahastonhoitajana toimi Pirjo-Sisko Jalli.

Hallituksen toiminnasta 2018

Hallitus piti toimintavuonna kaksi kokousta. Sähköpostikokouksessa helmikuussa käsiteltiin edellisen vuoden tilinpäätösasiat. Kokouksessa Tampereella lokakuussa käsiteltiin toiminta- ja taloussuunnitelman toimeenpanoa, käynnistettiin vuoden 2019 sukukokouksen valmistelu ja päätettiin jäsentiedottamisesta.

Nuorisoprojekti kutsui pikkuserkkuja koolle ”pop-up”-kokoukseen Tampereen Vapriikkiin toukokuussa.

Hallitus kannusti sukua sukutarinoiden kirjoittamiseen, mahdollisuuteen julkaista niitä seuran kotisivuilla ja esittää niitä seuraavassa sukukokouksessa vuonna 2019. Kannustettiin seuran jäseniä henkilötietojen lähettämiseen rakenteilla olevaa jäsenmatrikkelia varten.

Hallitus lähetti sähköpostitse ja kotisivujen kautta kertomusvuoden aikana yhden jäsenkirjeen. Jäsentiedotus tapahtui pääosin seuran kotisivujen ja oman facebook-keskusteluryhmän kautta. Fb-keskusteluryhmässä oli vuoden lopussa mukana 41 henkilöä. Fb-ryhmän merkitys vapaamuotoisen yhteydenpidon kanavana on kasvanut.

Talous

Sukuseuran kolmivuotiskauden 2017-2019 jäsenmaksu on 30€. Jäsenmaksun on meneillään olevalla sukukokouskaudella maksanut 60 henkilöä. Kertomusvuonna 2018 uusia jäsenmaksuja ei ole saatu.

Kertomusvuoden 2018 taloudellinen tulos oli -488,12€ tappiollinen. Vuoden lopussa 31.12.2018 pankkitilin saldo oli 1342,33€. 

HALLITUS    

Sukuseura Saarinen-Sauri                                                                8.1.2018/ms

TOIMINTAKERTOMUS 2017                                                            

Toimielimet

Hattulan sukukokouksessa 2016 valittuna suvunpäänä toimi Eero Sauri. Hallituksen puheenjohtajana toimi Markku Sauri (Reinon sukuhaara) ja muina hallituksen jäseninä Lempin sukuhaarasta Maija-Riitta Laaksonen, Lainan sukuhaarasta Heli Hyttinen (sihteeri), Yrjön sukuhaarasta Hanna Linna-Varis (varapuheenjohtaja), Voiton sukuhaarasta Olli Sauri, Helmin sukuhaarasta Petteri Mustonen, Einon sukuhaarasta Heikki Sauri, Valman sukuhaarasta Jari Näres, Ailin sukuhaarasta Tuula Mäki-Filppula ja Erkin sukuhaarasta Eeva Sauri.

Hattulan sukukokouksen valitsemana toiminnantarkastajana toimi Peter Henriksson. Hallituksen kutsumana rahastonhoitajana toimi Pirjo-Sisko Jalli.

Hallituksen toiminnasta 2017

Hallitus piti toimintavuonna yhden sähköpostikokouksen helmikuussa.

Toimintasuunnitelman 2016-2019 toimeenpanon valmistelua jatkettiin edellisvuonna sovittujen valmisteluvastuiden mukaisesti.

Hallitus käynnisti keväällä työn seuran jäsenmatrikkelin kokoamiseksi ja sen julkaisemiseksi seuran kotisivuilla. Tavoitteena on parantaa toistensa tuntemista suvun piirissä, lisätä keskinäistä yhteydenpitoa ja siten tukea sukutietouden juurruttamista nuorempien sukupolvien keskuuteen. Jäsenmatrikkelin ensimmäinen versio julkistettiin kotisivuilla kesäkuussa ja pyydettiin seuran jäseniltä lyhyitä vapaamuotoisia esittelytekstejä. Vuoden loppuun mennessä esittelytekstejä oli tiedottamisesta huolimatta saatu vain 8 kappaletta. 

Nuorisoprojekti valmisteli pikkuserkkutapaamista syksyksi 2017 Tampereelle, mutta joutui siirtämään tapaamisen vuodelle 2018 osanottajamäärän kasvattamiseksi.

Hallitus kannusti sukua sukutarinoiden kirjoittamiseen, mahdollisuuteen julkaista niitä seuran kotisivuilla ja esittää niitä seuraavassa sukukokouksessa vuonna 2019. 

Hallitus lähetti sähköpostitse ja kotisivujen kautta kertomusvuoden aikana yhden jäsenkirjeen. Jäsentiedotus tapahtui pääosin kotisivujen ja suvun oman facebook-keskusteluryhmän kautta. Fb-keskusteluryhmässä oli vuoden lopussa mukana 41 henkilöä.

Talous

Sukuseuran kolmivuotiskauden 2017-2019 jäsenmaksu on 30€. Hallitus käynnisti jäsenmaksun perinnän kertomusvuoden alussa. Jäsenmaksun oli kertomusvuoden loppuun mennessä maksanut 58 henkilöä.

Kertomusvuoden 2017 taloudellinen tulos oli 1522,73€ voitollinen. Kertomusvuoden lopussa 31.12.2017 pankkitilin saldo oli 1830,45€. 

HALLITUS   

Sukuseura Saarinen-Sauri                                                                9.1.2017/ms

TOIMINTAKERTOMUS 2016                                     

Vuosi 2016 oli sukukokousvuosi, joka huipentui Hattulan Petäyksessä pidettyyn seuran 8. sukukokoukseen. Samalla suvun ensimmäisestä laajasta kokoontumisesta Keuruulla vuonna 1991 tuli kuluneeksi 25 vuotta ja suvun ”kantaisän” O.J. Saarisen syntymästä 150 vuotta.

Toimielimet

Hattulan sukukokoukseen asti suvunpäänä toimi Aulangon sukukokouksessa vuonna 2013 valittuna Eero Sauri. Hallituksen puheenjohtajana toimi Markku Sauri (Reinon sukuhaara), varapuheenjohtajana Hanna Linna-Varis (Yrjön sukuhaara), sihteerinä Sakari Mustonen (Helmin sukuhaara), rahastonhoitajana Pirjo-Sisko Jalli (Erkin sukuhaara).ja hallituksen muina jäseninä Maija-Riitta Laaksonen (Lempin sukuhaara), Heli Hyttinen (Lainan sukuhaara), Olli Sauri (Voiton sukuhaara), Heikki Sauri (Einon sukuhaara), Kaija Näres-Kekki (Valman sukuhaara) ja Tuula Mäki-Filppula (Ailin sukuhaara).

Toiminnantarkastajana toimi Jaakko Saarinen ja varatoiminnantarkastajana Peter Henriksson.

Hattulan sukukokous 11.-12.6.2016

Sukukokouksen teemana oli ”O.J.Saarinen 150 vuotta”. Suvunpää Eero Sauri käsitteli esityksessään Otto Juhon ja Aleksandran vaiheita Hämeenlinnassa, muuttoa Keuruulle, perheen kasvamista ja elämää itsenäistyvässä Suomessa. Muissa alustuksissa käsiteltiin sukuhistoriaa, sukutauluja ja edeltävien polvien vaiheita. Viestintäkouluttaja Marketta Rentola valmensi kokouksen osanottajia sukutarinoiden kirjoittamiseen otsikolla ”tarinoiden voima”. Sukukokouksen ohjelmassa oli pyritty antamaan tilaa myös yhdessäololle ja keskustelulle sekä lasten ja nuorten peleille ja viihtymiselle.

Sukukokous hyväksyi edellisen kolmivuotiskauden tilinpäätökset ja toimintakertomukset, vahvisti tilinpäätökset ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Sukukokous päätti kauden 2016-2019 toiminta- ja taloussuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksusta.

Sukukokous valitsi edelleen alkavaksi kolmivuotiskaudeksi 2016-2019 suvunpääksi Eero Saurin. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Sauri (Reinon sukuhaara). Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Lempin sukuhaarasta Maija-Riitta Laaksonen, Lainan sukuhaarasta Heli Hyttinen, Yrjön sukuhaarasta Hanna Linna-Varis, Voiton sukuhaarasta Olli Sauri, Helmin sukuhaarasta Petteri Mustonen, Einon sukuhaarasta Heikki Sauri, Valman sukuhaarasta Jari Näres, Ailin sukuhaarasta Tuula Mäki-Filppula ja Erkin sukuhaarasta Eeva Sauri. Uudessa hallituksessa on kolme uutta jäsentä.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Peter Henriksson. Järjestäytymiskokouksessaan uusi hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Hanna Linna-Variksen, sihteeriksi Heli Hyttisen ja rahastonhoitajaksi Pirjo-Sisko Jallin.

Hallituksen toiminnasta 2016

Hallitus kokoontui toimintavuonna kolmasti: sähköpostitse helmikuussa, Hattulan Petäyksessä toukokuussa ja Hämeenlinnassa marraskuussa.

Toimintavuoden alkupuolella hallitus keskittyi sukukokouksen, sen ohjelman ja esitysten valmisteluun. Hallitus toimi toimintasuunnitelman toimeenpanoa valmistelevina tiimeinä. Taloudesta ja jäsenrekisteristä huolehti Pirjo Jalli, sukututkimuksesta ja sukupuun ylläpidosta Olli Sauri, tulevaisuuteen suuntaavasta nuorisoprojektista projektiryhmä Hanna Linna-Varis, Heli Hyttinen ja Maija-Riitta Laaksonen sekä sihteeritehtävistä Sakari Mustonen. Kotisivujen ylläpidosta vastasi Markku Sauri ja Facebook-keskusteluryhmän ylläpidosta Maija-Riitta Laaksonen.

Sukupuutietojen tarkistus ja sukutaulujen päivitys valmistui sukukokoukseen mennessä. Nuorisoprojekti tuotti ehdotuksia sukukokouksen käsiteltäväksi suvun nuoren polven roolin vahvistamisesta seuran toiminnassa.  Jäsentiedotusta ja suvun yhteydenpitoa parannettiin seuran kotisivujen ja Facebook-keskusteluryhmän kehitystyön kautta. Keskusteluryhmässä oli vuoden lopussa mukana 39 suvun jäsentä. Kotisivuilla on vuosina 2010-2016 kertynyt yksittäisiä käyntejä noin 5500. Kertomusvuoden kiireisin päivä oli 30.5.2016, jolloin yksittäisiä käyntejä kertyi 248 kappaletta. 

Sukukokouksen valitsema uusi hallitus järjestäytyi marraskuussa. Toimintasuunnitelman 2016-2019 toimeenpanon valmistelua varten hallitus päätti seuraavista hallituksen sisäisistä valmisteluvastuista: sukututkimusasioista ja sukuhistorian ylläpidosta vastaa Olli Sauri, nuorten sukupolvien aktiviteetin vahvistamisesta Hanna Linna-Varis, sukuseuran kotisivuista Markku Sauri ja sukuseuran omasta Facebook-ryhmästä Maija-Riitta Laaksonen. Hallituksen jäsenet osallistuvat valmistelutyöhön tiimeissä. Hallitus koordinoi valmistelua kokouksissaan ja päättää toiminnan kehittämisestä toimintasuunnitelman mukaisesti. 

Hallitus lähetti sähköpostitse ja kotisivujen kautta kertomusvuoden aikana kolme jäsenkirjettä.

Talous

Sukuseuran jäsenmaksu kolmivuotiskaudelta 2014-2016 oli 20€. Kolmivuotiskauden 2017-2019 jäsenmaksuksi sukukokous vahvisti 30€.

Sukuseuran jäseninä oli 136 henkilöä, joista jäsenmaksun oli kertomusvuoden loppuun mennessä maksanut 88 henkilöä.

Kertomusvuonna sukukokouksen järjestelyt, hallituksen kokoukset, kotisivukoneen maksut ja pankin kulut olivat suurimmat menoerät. Sukukokousvuonna kokouksen osallistumismaksut olivat suurin tuloerä, koska pääosa jäsenmaksuista oli maksettu jo edeltävinä vuosina. Sukukokouksen kustannukset olivat kaikkiaan 4014,80€, joista osallistumismaksuilla katettiin 2935,00€.

Kertomusvuoden 2016 tulos oli tappiollinen -1168,62. Pankkitilin saldo 31.12.2016 +307,72€. Koko päättyneen kolmivuotiskauden 2014-2016 taloudellinen tulos oli voitollinen +49,38€.

HALLITUS   

Sukuseura Saarinen-Sauri                                                                17.1.2016       

TOIMINTAKERTOMUS 2015                                     

Toimielimet

Aulangon sukukokouksessa vuonna 2013 valittuna suvunpäänä on toiminut Eero Sauri. Hallituksen puheenjohtajana Markku Sauri (Reinon sukuhaara), varapuheenjohtajana Hanna Linna-Varis (Yrjön sukuhaara), sihteerinä Sakari Mustonen (Helmin sukuhaara), rahastonhoitajana Pirjo-Sisko Jalli (Erkin sukuhaara).ja hallituksen muina jäseninä Maija-Riitta Laaksonen (Lempin sukuhaara), Heli Hyttinen (Lainan sukuhaara), Olli Sauri (Voiton sukuhaara), Heikki Sauri (Einon sukuhaara), Kaija Näres-Kekki (Valman sukuhaara) ja Tuula Mäki-Filppula (Ailin sukuhaara).  

Hallituksen toiminnasta 2015

Hallitus kokoontui toimintavuonna kahdesti: Tampereella lokakuussa ja sähköpostitse marraskuussa.

Hallitus keskittyi edelleen vuoden 2013 sukukokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman toimeenpanoon ja toimi pääosin projektimuotoisesti. Kertomusvuoden lopulla käynnistettiin seuraavan vuonna 2016 pidettävän sukukokouksen valmistelu ja päätettiin kokouspaikaksi Hotelli Petäys Resort Hattulassa.

Taloudesta ja jäsenrekisteristä huolehti Pirjo Jalli, sukututkimuksesta ja sukupuun ylläpidosta Olli Sauri, tulevaisuuteen suuntaavasta nuorisoprojektista projektiryhmä Hanna Linna-Varis, Heli Hyttinen ja Maija-Riitta Laaksonen sekä sihteeritehtävistä Sakari Mustonen. Kotisivujen ylläpidosta vastasi Markku Sauri ja Facebook-keskusteluryhmän ylläpidosta Maija-Riitta Laaksonen.

Sukupuun tiedot tarkistettiin ja päivitettiin sukuhaaroittain. 

Nuorisoprojekti teki hallitukselle yhteenvedon järjestämästään kyselystä ja esityksen toimenpiteiksi seuraavaan sukukokoukseen ja seuraavalle toimintakaudelle.

Sukuseuran kotisivuja www.sukusaarinensauri.net päivitettiin uutisilla, valokuvilla ja sukuhistoriatiedoilla. Facebook-keskusteluryhmässä oli vuoden lopussa mukana 29 suvun jäsentä.

Hallitus lähetti marraskuussa sähköpostitse koko jäsenkunnalle jäsenkirjeen, joka oli luettavissa myös sukuseuran kotisivuilla.

Talous

Sukuseuran jäsenmaksu kolmivuotiskaudelta 2014-2016 on 20€. Maksu peritään kaikilta täysi-ikäisiltä seuran jäseniltä sukupolveen katsomatta. Sukuseuran jäseninä toimintavuoden lopussa oli 136 henkilöä, joista jäsenmaksun oli vuoden loppuun mennessä maksanut 82 henkilöä.

Kertomusvuonna hallituksen kokous ja pankin kulut olivat ainoat menoerät. Koska pääosa jäsenmaksuista oli maksettu jo edellisenä vuonna, toimintavuoden tappio oli 180,50€.  

HALLITUS   

Sukuseura Saarinen-Sauri                                                               20.1.2015       

TOIMINTAKERTOMUS 2014                                    

Toimielimet

Aulangon sukukokouksessa vuonna 2013 valittuna suvunpäänä on toiminut Eero Sauri. Hallituksen puheenjohtajana Markku Sauri (Reinon sukuhaara), varapuheenjohtajana Hanna Linna-Varis (Yrjön sukuhaara), sihteerinä Sakari Mustonen (Helmin sukuhaara), rahastonhoitajana Pirjo-Sisko Jalli (Erkin sukuhaara).ja hallituksen muina jäseninä Maija-Riitta Laaksonen (Lempin sukuhaara), Heli Hyttinen (Lainan sukuhaara), Olli Sauri (Voiton sukuhaara), Heikki Sauri (Einon sukuhaara), Kaija Näres-Kekki (Valman sukuhaara) ja Tuula Mäki-Filppula (Ailin sukuhaara).  

Hallituksen toiminnasta 2014

Hallitus kokoontui toimintavuonna yhden kerran lokakuussa. Lisäksi on pidetty tehtäväkohtaisia tapaamisia ja pidetty yhteyttä sähköpostitse.

Hallitus keskittyi edelleen vuoden 2013 sukukokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman toimeenpanoon ja toimi pääosin projektimuotoisesti.

Taloudesta ja jäsenrekisteristä huolehti Pirjo Jalli, sukututkimuksesta ja sukupuun ylläpidosta Olli Sauri, tulevaisuuteen suuntaavasta nuorisoprojektista projektiryhmä Hanna Linna-Varis, Heli Hyttinen ja Maija-Riitta Laaksonen sekä sihteeritehtävistä Sakari Mustonen. Kotisivujen ylläpidosta vastasi Markku Sauri ja perustetun Facebook-keskusteluryhmän ylläpidosta Maija-Riitta Laaksonen.

Hallitus toteutti vuoden 2014 alussa jäsenhankintakampanjan, jolla pyrittiin saamaan yli 18-vuotiaat suvun jäsenet sukuseuran jäseniksi. Kampanja onnistui hyvin, sen tuloksena jäsenmäärä kasvoi 55 henkilöllä. Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 136 henkilöä.

 

Suomen sukututkimusseura lopetti käyttämämme genealogia-sukupuuohjelmiston ylläpidon syyskuussa. Sukuseuramme vanhat sukupuusivut poistuivat käytöstä. Hallitus otti siellä olleet tiedot talteen ja käynnisti työn sukupuutaulujen päivittämiseksi ja siirtämiseksi osaksi sukuseuran kotisivuja. Toimintavuoden päättyessä työlääksi osoittautunut työ oli vielä kesken.  Päivitetyt sukupuutaulut tullaan vuonna 2015 julkaisemaan sukuseuran kotisivuilla, jolloin ne tavoittavat koko suvun aikaisempaa käyttökelpoisemmin ja helpommin.

 

Nuorisoprojekti käynnisti loppuvuodesta kyselyn suvun noin 20-40-vuotiaille jäsenille sukuseuran toiminnasta. Näkökulmana oli erityisesti suvun nuorempien sukupolvien toivomukset ja näkemykset seuran toiminnan ja uusien toimintatapojen kehittämisestä. Kyselyllä etsitään keinoja aktivoida suvun nuoria sukuseuran toimintaan ja vahvistaa sukutietoisuuden ylläpitoa. Kyselyn valmistuminen jäi seuraavan toimintavuoden puolelle.

Sukuseuran kotisivujen www.sukusaarinensauri.net kehittämistä jatkettiin lisäämällä tietosisältöä ja uudistamalla rakennetta. Kotisivut olivat vilkkaassa käytössä: esimerkiksi 1.12.2014 aikana yksittäisiä käyntejä kotisivuilla oli 27 kpl ja sivulatauksia 137 kpl. Toukokuun 2010 jälkeen yksittäisiä käyntejä on ollut yhteensä 1511 kpl ja sivulatauksia 4224 kpl. Sisällön kasvaessa kotisivujen käyttö tulee lisääntymään entisestään.

Nuorisoprojektin työnä perustettiin Facebookiin sukuseuralle suljettu keskusteluryhmä sukulaisten keskinäisen yhteydenpidon lisäämiseksi ja suvun nuorison vetämiseksi keskustelun piiriin. Vuoden lopussa keskusteluryhmässä oli mukana yli 20 henkilöä.

Hallitus lähetti marraskuussa sähköpostitse koko jäsenkunnalle jäsenkirjeen, joka oli luettavissa myös sukuseuran kotisivuilla.

Talous

Sukuseuran jäsenmaksu kolmivuotiskaudelta 2014-2016 on 20€. Maksu peritään kaikilta täysi-ikäisiltä seuran jäseniltä sukupolveen katsomatta. Sukuseuran jäseninä kaudella toimintavuoden lopussa oli 136 henkilöä. Jäsenmaksun oli vuoden loppuun mennessä maksanut 83 henkilöä.

Kertomusvuonna hallituksen kokous ja jäsentiedotus kotisivuohjelmistoineen olivat toiminnan ainoat menoerät. Toimintavuoden voitto oli 1368,50€, joten maksuvalmius parani ajatellen erityisesti seuraavan sukukokouksen valmistelun käynnistämistä seuraavan vuoden syyskaudella.

Sukuhistorian kerääminen

Toimintavuoden lopuksi hallitus haastoi sukuhaaroja ja suvun jäseniä ylläpitämään ja päivittämään sukupuun tietoja. Hallitus päätti koota aineistoa kahdesta teemasta: Kauhajoki ja Keuruu suvun kokoontumispaikkoina erityisesti 1940-luvulla. Kaija Näres-Kekki ja Heli Hyttinen koordinoivat tietojen keruuta. Jäsenistön toivottiin niinikään kokoavan edelleen suvun historiaa ja tarjoavan sitä koskevaa aineistoa julkaistavaksi seuran kotisivuilla tai esitettäväksi seuraavissa sukukokouksissa.

HALLITUS                         

Sukuseura Saarinen-Sauri                                                           

                                                                                       

TOIMINTAKERTOMUS 2013                                     28.1.2014

Kertomusvuonna tuli kuluneeksi 20 vuotta sukuseuran perustamisesta Keuruulla vuonna 1993.

Sukukokous Aulangolla

Suvun 8. kokous pidettiin Hämeenlinnan Aulangolla 8.6.2013. Kokouksen valmistelusta vastasi edellisessä sukukokouksessa vuonna 2010 Keuruulla valittu hallitus puheenjohtajan Olli Saurin johdolla. Kokoukseen osallistui 55 henkilöä. Kokous onnistui hyvin ja sai annettujen palautteiden mukaan yleisarvosanaksi 9,25 kouluasteikolla.

Ohjelmassa oli mm. Juhani Siiroisen esitelmä Aleksandra Saarisen vanhempien Johanneksen ja Matildan elämästä sekä Sakari Mustosen esitys Helmin, Heikki Saurin esitys Einon ja Olli Saurin esitys Martin elämänvaiheista vapaussodan jälkeisinä vuosikymmeninä. Anja Lyden-Saurin laatima sukupuupiirros jaettiin päivitettynä kokouksessa.

Kokouksessa hyväksyttiin sääntömuutos, jonka keskeisin sisältö oli suvunpään roolin määrittely sekä suvunpään, hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen työnjaon selkeytys. Kokous vahvisti toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2013 – 2016.

Suvunpääksi kolmivuotiskaudeksi valittiin yksimielisesti Eero Sauri ja sukuseuran ensimmäiseksi kunniajäseneksi Kaija Näres-Kekki. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Sauri (Reinon sukuhaara) ja jäseniksi sukuhaarojen esitysten mukaisesti Maija-Riitta Laaksonen (Lempin sukuhaara), Heli Hyttinen (Lainan sukuhaara), Hanna Linna-Varis (Yrjön sukuhaara), Olli Sauri (Voiton sukuhaara), Sakari Mustonen (Helmin sukuhaara), Heikki Sauri (Einon sukuhaara), Kaija Näres-Kekki (Valman sukuhaara), Tuula Mäki-Filppula (Ailin sukuhaara) ja Pirjo-Sisko Jalli (Erkin sukuhaara).

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Aulangolla varapuheenjohtajaksi Hanna Linna-Variksen, sihteeriksi Sakari Mustosen ja rahastonhoitajaksi Pirjo-Sisko Jallin.

 

Hallituksen toiminnasta 2013

Helmin sukuhaarasta hallitukseen tuli vuoden 2013 alusta Riitta Mustosen sijaan Sakari Mustonen. Hallitus piti vuonna 2013 viisi kokousta, joista kolme ennen Aulangon sukukokousta ja kaksi sukukokouksen jälkeen uudella kokoonpanolla. Kokouksista kaksi olivat sähköpostikokouksia ja kolme fyysisiä kokouksia, joista yksi Tampereella ja kaksi Hämeenlinnassa. Kevätkauden toiminta keskittyi Aulangon sukukokouksen valmisteluun ja syksyn toiminta sukukokouksessa vahvistelun toiminta- ja taloussuunnitelman toimeenpanon käynnistämiseen. Uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa sihteeriksi valittiin Sakari Mustonen, rahastonhoitajaksi Pirjo-Sisko Jalli ja sukututkimuksesta ja sukupuun jalostamisesta vastaavaksi Olli Sauri.

Suvunpään ehdotuksen mukaisesti hallitus hyväksyi alkaneen uuden kolmivuotiskauden missioksi ”sukutietoisuuden juurruttamisen seuraavien polvien keskuuteen”. Hallitus päätti keskittyä kaudella nuoren sukupolven aktivointiin sukuseurassa, jäsenasioihin, sukupuun jalostamiseen ja jäsentiedotukseen. Tulevaisuutta tukemaan hallitus perusti varapuheenjohtaja Hanna Linna-Variksen johdolla hallituksen sisäisen ”nuorisoprojektin”, jonka tavoitteeksi päätettiin nuorempien sukupolvien jäsenmäärän kasvattaminen seurassa ja aktivointi seuran toimintaan. Hallitus täsmensi ja vastuutti myös taloutta ja jäsenrekisteriä, sukututkimusta ja sukupuuta sekä jäsentiedottamista koskevia toiminta- ja taloussuunnitelman tavoitteita.

Hallitus lähetti vuoden aikana 3 jäsenkirjettä sukuseuran jäsenille informoiden Aulangon sukukokouksesta ja hallituksen toimenpiteistä sukukokouksen päätösten toimeenpanossa.

 

Talous

Jäsenmaksua kolmivuotiskaudelta 2010-2013 perittiin 20 € jäseneltä. Maksu koski Otto Juho Saarisen ja Aleksandra Wilhelmiina Saarisen jälkeläisiä 1. – 3. polvien osalta. Aulangon sukukokouksessa vahvistettiin jäsenmaksuksi edelleen 20€ kolmivuotiskaudelta 2014-2016, mutta maksu peritään kaikilta täysi-ikäisiltä seuran jäseniltä sukupolveen katsomatta. Päätöksellä pyrittiin vahvistamaan seuran taloutta. Sukuseuran jäseninä kaudella 2011-2013 oli 81 henkilöä. Kun jäsenmaksun maksoi 49 jäsentä, toivottiin päätöksen osaltaan johtavan sekä jäsenmäärän että jäsenmaksutulon kasvuun uudella toimikaudella.

Kertomusvuonna sukukokous ja jäsentiedotus kotisivuohjelmistoineen olivat suurimmat menoerät toiminnassa. Sukukokousvuodesta johtuen tilikausi 2013 jäi 886,08€ alijäämäiseksi ja koko kolmivuotiskausi 2011-2013 kaikkiaan 1151,78€ alijäämäiseksi. Tulojen lisäämiseksi hallitus painatti syksyllä näköiskappaleita Keuruun telefooniluettelosta vuodelta 1898 ja tarjosi niitä suvun jäsenille ostettaviksi.

 

Sukututkimuksen edistäminen

Toimintavuoden lopuksi hallitus haastoi sukuhaaroja ja suvun jäseniä ylläpitämään ja päivittämään sukupuun tietoja, jatkamaan Oton ja Aleksandran lasten elämänvaiheiden kirjaamista heidän elämänkaarensa loppuun asti, käynnistämään myös Oton ja Aleksandran lastenlasten (serkusten) elämänvaiheiden kokoamisen sekä kokoamaan ja jakamaan suvun piirissä tarinoita ja kertomuksia suvun vaiheista. Tätä varten on käytössä sukuseuran kotisivusto, jota hallitus pyrkii kehittämään sukuseuran tarkoitusta tukien ja suvun yhteydenpitoa vahvistaen.

HALLITUS                         

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2016

Sukuseuran tarkoitus

Sukuseura Saarinen-Saurin kehittää ja ylläpitää suvun jäsenten yhteenkuuluvaisuudentunnetta sekä vaalii suvun perinteitä. Sukuseura toimii pitämällä määrävuosina kokouksia, edistämällä suvun historian tutkimista ja pitämällä luetteloa suvun jäsenistä. Sukuseuran asioita hoitavat hallitus sekä sukukokoukset. Hallitus hoitaa sukuseuran juoksevat asiat, arkiston ja talouden. Sukukokoukset pidetään kolmen vuoden välein.

Toiminta 2013 – 2016

Lammin, Keuruun ja Hämeenlinnan sukukokousten annin perusteella tehdään kokoomayhteenveto Otto ja Aleksandra Saarisen sekä heidän lastensa vaiheista lasten vaiheiden kartoitusta vapaussodan jälkeiseltä ajalta. Yhteenvetoa täydennetään sukuseuran jäsenten mahdollisesti toimittamalla muulla muistelma-aineistolla.

Päivitetään ja ylläpidetään sukuseuran sukupuuta. Päivitettyjen tietojen pohjalta tuotetaan sukupuupiirros, jota sukuseuran jäsenet voivat tilata.

Sukuseuran kotisivuja kehitetään. Kotisivuille liitetään Lammin, Keuruun ja  sukukokouksissa pidettyjen esitysten tietoja sekä muuta sukuhistoriaa sivuavaa mielenkiintoista aineistoa sukuseuran hallituksen harkinnan mukaan. Tietojen lisäämisessä ja jakelussa otetaan huomioon henkilötietojen suoja.

Sukuseuran säännöt uudistetaan toimintaa joustavasti vastaaviksi.

Seuraava sukukokous järjestetään vuonna 2016. Järjestelyissä otetaan huomioon Hämeenlinnan sukukokouksen kokemukset ja palaute sekä ehdotukset sukukokouksen pitopaikaksi.

Talous 2013 – 2016

Keuruulla vuonna 2010 päätettyä jäsenmaksua 20 € on peritty päivitetyn rekisterin mukaan ja maksuja on tullut noin 45 jäseneltä. Jäsenmaksu on koskenut täysi-ikäisiä Otto ja Aleksandra Saarisen jälkeläisiä 1. – 3. polveen.  Jäsenmaksu määräytymisperustetta ehdotetaan muutettavaksi siten, että kaudelta 2013 – 2016 kannettava on 20 € täysi-ikäiseltä  jäseneltä sukupolvesta riippumatta. Jäsenmaksutulojen lisäksi sukuseura voi saada tuloja mm. sukupuun ja monisteiden myynnillä jäsenille.

Kuluja aiheuttavat kokous- ja selvitystoiminta, postitus ja monistus sekä ostopalvelut. Kuluista 2013-2016 ei ole esittää tarkkaa arviota. Tulopuoli asettaa rajat menotaloudelle.

Perustietoja seuran taloudesta

Vuosi

Saldo

Jäsen-

Toiminta-

Josta koti-

JM

 

31.12.

maksuja

menot

sivut

kpl

2008

545,39

100,00

684,67

0,00

0

2009

1725,39

1240,00

0,00

0,00

62

2010

1440,14

100,00

297,65

131,40

5

2011

978,82

80,00

541,32

262,80

4

2012

1174,42

580,00

384,40

274,80

29

Jäsenmaksujen perintään on syytä kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Houkuttelevat ja mielenkiintoiset sukutuotteet (sukupuut, esitysyhteenvedot) ovat keino lisätä sekä myynti- että jäsenmaksutuloja, varsinkin jos myynti on vain jäsenille.

Tavoite vuodelle 2013, euroa

-        jäsenmaksutuloja                   1000

-        muita tuloja                             300

-        kotisivumenot                                          300

-        sukukokousmenot                                    700

-        muut menot                                             300

Jäsenmaksutulot tarkoittavat kauteen 2010-2013 kohdistuvia jäsenmaksuja.

Arvio kaudelle 2014-2016, euroa

-        jäsenmaksutuloja                   1200

-        muita tuloja                             300

-        kotisivumenot                                          900

-        muut menot                                             400

 

 

Sukuseura Saarinen-Sauri                                                                 

TOIMINTAKERTOMUS 2012                                       

Sukuseuran toiminnasta 2010 - 2012

Keuruulla 10.6.2010 pidetystä sukukokouksesta on vierähtänyt runsaat kaksi vuotta. Sukukokouksen jälkeen sukuseura on viettänyt hiljaiseloa. Keuruulla valittu hallitus ei kokoontunut vuoden 2010 puolella hyvistä yrityksistä huolimatta lainkaan. Hallitus piti järjestäytymiskokouksensa 3.4.2011, jolloin käsiteltiin Keuruun sukukokouksen palaute sekä suunniteltiin loppuvuoden toimintaa pohjana Keuruulla hyväksytty toimintasuunnitelma. Kokouksessa käsiteltiin myös sukuseuran tilit, tase ja toimintakertomus. Toisen kokouksensa hallitus on pitänyt joulukuun 2011 alkupuolella. Kokouskäsittelyssä painottuivat seuraavan, vuonna 2013 pidettävän sukukokouksen valmistelutyö sekä sukuseuran kotisivujen kehittäminen. Katso mm. www.sukusaarinensauri.fi . Keuruulla päätettiin jäsenmaksuksi 20 €. Se koskee kolmivuotiskautta 2011-2013 ja Otto Juho Saarisen ja Aleksandra Wilhelmiina Saarisen jälkeläisiä 1. – 3. polvien osalta.

Sukuseuran hallinto

Vuonna 2012 hallitus kokoontui kerran. Kokous oli normaali fyysinen kokous ja se pidettiin Hämeenlinnassa 10.11.2012. Kokous keskittyi seuraavan sukukokouksen valmisteluun ja asetti suppean valmisteluryhmän tekemään hallitukselle ehdotukset sukukokouksen ajaksi, paikaksi ja sisällöksi. Valmistelutyö lähti heti käyntiin ja työ jatkuu vuonna 2013.

Keuruun sukukokouksessa tehtyjen valintojen mukaisesti hallituksen jäseninä ovat toimineet Maija-Riitta Laaksonen (Lempin sukuhaara), Ilari Satka (Lainan sukuhaara), Pirjo Lähteenmäki (Yrjön sukuhaara), Olli Sauri (Voiton sukuhaara), Riitta Mustonen (Helmin sukuhaara), Heikki Sauri (Einon sukuhaara), Markku Sauri (Reinon sukuhaara), Hillevi Husa (Valman sukuhaara), Paula Komonen (Ailin sukuhaara) ja Pirjo-Sisko Jalli (Erkin sukuhaara). Puheenjohtajana on toiminut Olli Sauri, sihteerinä Pirjo Lähteenmäki ja rahastonhoitajana Pirjo-Sisko Jalli.

Talous

Keuruulla päätettiin jäsenmaksuksi 20 €. Se koskee kolmivuotiskautta 2011-2013 ja Otto Juho Saarisen ja Aleksandra Wilhelmiina Saarisen jälkeläisiä 1. – 3. polvien osalta.

Esivanhempien Otto Juho Saarisen ja Aleksandra Vilhelmiina Saarisen hautapaikka on Keuruun seurakunnan hoidossa. Hautapaikan varaus on uusittu vuonna 1967 seuraavaksi 50 vuodeksi. Haudan hoito jatkuu viisivuotisjaksoin laskutettuna vuoteen 2017.

HALLITUS    

Sukuseura Saarinen-Sauri                                        

TOIMINTAKERTOMUS 2011                                             

In memoriam Markus Sauri

Suvunpää, opetusneuvos Markus Sauri kuoli 25.10.2011. Markus Sauri teki pitkän ja monipuolisen elämäntyön ja jätti pysyvän jälkensä myös sukuseuraan ja sen toimintaan.

Sukuseuran toiminnasta

Keuruulla 10.6.2010 pidetystä sukukokouksesta on vierähtänyt runsaat puolitoista vuotta. Sukukokouksen jälkeen sukuseura on viettänyt hiljaiseloa. Keuruulla valittu hallitus ei kokoontunut vuoden 2010 puolella hyvistä yrityksistä huolimatta lainkaan. Hallitus piti järjestäytymiskokouksensa 3.4.2011, jolloin käsiteltiin Keuruun sukukokouksen palaute sekä suunniteltiin loppuvuoden toimintaa pohjana Keuruulla hyväksytty toimintasuunnitelma. Kokouksessa käsiteltiin myös sukuseuran tilit, tase ja toimintakertomus. Toisen kokouksensa hallitus on pitänyt joulukuun 2011 alkupuolella. Kokouskäsittelyssä painottuivat seuraavan, vuonna 2013 pidettävän sukukokouksen valmistelutyö sekä sukuseuran kotisivujen kehittäminen. Katso mm. www.sukusaarinensauri.fi .

Keuruun sukukokouksessa tehtyjen valintojen mukaisesti suvunpäänä jatkoi kuolemaansa 25.10.2011 asti Markus Sauri (Einon sukuhaara). Hallituksen jäseninä ovat toimineet Maija-Riitta Laaksonen (Lempin sukuhaara), Ilari Satka (Lainan sukuhaara), Pirjo Lähteenmäki (Yrjön sukuhaara), Olli Sauri (Voiton sukuhaara), Riitta Mustonen (Helmin sukuhaara), Heikki Sauri (Einon sukuhaara), Markku Sauri (Reinon sukuhaara), Hillevi Husa (Valman sukuhaara), Paula Komonen (Ailin sukuhaara) ja Pirjo-Sisko Jalli (Erkin sukuhaara). Hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Olli Sauri, sihteeriksi Pirjo Lähteenmäki ja rahastonhoitajaksi Pirjo-Sisko Jalli.

Esivanhempien Otto Juho Saarisen ja Aleksandra Vilhelmiina Saarisen hautapaikka on Keuruun seurakunnan hoidossa. Hautapaikan varaus on uusittu vuonna 1967 seuraavaksi 50 vuodeksi. Haudan hoito jatkuu viisivuotisjaksoin laskutettuna vuoteen 2017.

Keuruulla päätettiin jäsenmaksuksi 20 €. Se koskee kolmivuotiskautta 2011-2013 ja Otto Juho Saarisen ja Aleksandra Wilhelmiina Saarisen jälkeläisiä 1. – 3. polvien osalta

HALLITUS                    

Sukuseura Saarinen-Sauri                                          Maaliskuu  2011

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

Vuosi 2010 oli sukuseuran toiminnan kannalta merkittävä. Edellinen sukuseuran sukukokous oli pidetty vuonna 2007 ja kertomusvuosi oli uuden sukukokouksen vuosi. Sukukokous pidettiin 12.6.2010 Keuruulla Kahvila-ravintola Myllytuulessa. Sukukokoukseen osallistui noin 50 suvun jäsentä. Kokouksessa kuultiin mielenkiintoinen esitelmä O.J.Saarisesta, Keuruun (lähes) ensimmäisestä poliisista sekä ao. sukuhaarojen esitykset Oton ja Aleksandran kuuden  lapsen vaiheista.

Sukuseuran hallitus kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa ja kaikki kokoukset pidettiin sähköpostin välityksellä ”virtuaalikokouksena”.

Sukuseuran hallituksen kertomusvuoden toimintaa leimasi sukukokouksen valmistelu. Lammilla hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti jatkettiin jo vuonna 2009 aloitettua suvun vaiheiden käännekohtien kirjaamistyötä. Sukututkimusseuran palvelimen alla toimivia sukuseuran vanhoja kotisivuja ei kertomusvuonna päivitetty sen työläyden vuoksi. Sen sijaan sukukokouksen tarpeita varten perustettiin kevyemmin päivitettävät rinnakkaiset kotisivut, joille sijoitettiin mm. Lammin ja Keuruun sukukokousten antia. Kotisivujen mahdollinen yhdistäminen siirtyy vuodelle 2011.

Lammin sukukokouksessa tehtyjen valintojen mukaisesti suvunpäänä ja samalla hallituksen puheenjohtajana on jatkanut  Markus Sauri (Einon sukuhaara). Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Lammin sukukokouksessa Maija-Riitta Laaksonen (Lempin sukuhaara), Ilari Satka (Lainan sukuhaara), Pirjo Lähteenmäki (Yrjön sukuhaara), Olli Sauri (Voiton sukuhaara), Riitta Mustonen (Helmin sukuhaara), Leena-Maija Kopra (Reinon sukuhaara), Pentti Näres (Valman sukuhaara), Aira Kokkonen (Ailin sukuhaara) ja Pirjo-Sisko Jalli (Erkin sukuhaara). Aira Kokkosen tilalle on tullut vuonna 2008 Paula Komonen ja Markus Saurin sijalla on ollut Heikki Sauri.

Keuruun sukukokouksessa 12.6.2010 valittiin yksimielisesti suvunpääksi edelleen Markus Sauri. Hallituksen kokoonpano säilyi muutoin ennallaan, mutta Leena-Maija Kopran tilalle valittiin Markku Sauri ja Pentti Näreksen tilalle Hillevi Husa. Uusi hallitus ei kertomusvuonna kokoontunut.

Hallituksen varapuheenjohtajana on ollut 12.6.2010 tehtyihin valintoihin asti Olli Sauri, sihteerinä Pirjo Lähteenmäki sekä rahastonhoitajana Pirjo-Sisko Jalli. Uusi 12.6.2010 valittu hallitus ei ole vielä järjestäytynyt.  Sukukokouksessa tehdyn sääntömuutoksen mukaan sukuseuran hallitus valitsee puheenjohtajan keskuudestaan.

Esivanhempien Otto Juho Saarisen ja Aleksandra Vilhelmiina Saarisen hautapaikka on Keuruun seurakunnan hoidossa. Hautapaikan varaus on uusittu vuonna 1967 seuraavaksi 50 vuodeksi. Haudan hoito jatkuu viisivuotisjaksoin laskutettuna vuoteen 2017.

Keuruulla hyväksytyn toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan jäsenmaksua                  peritään  20 € kolmivuotiselta sukukokousjaksolta. Jäsenmaksu koskee täysi-ikäisiä Otto ja Aleksandra Saarisen jälkeläisiä 1. – 3. polveen.

HALLITUS

Sukuseura Saarinen-Sauri/Helmikuu 2010 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

Vuosi 2009 oli sukuseuran toiminnan kannalta välivuosi. Edellinen sukuseuran sukukokous oli pidetty vuonna 2007 Lammilla ja seuraavaan Keuruulla vuonna 2010 pidettävään kokoukseen oli vielä aikaa. Sukuseuran hallitus kokoontuikin kertomusvuonna vain kerran ja se pidettiin sähköpostin välityksellä ”virtuaalikokouksena”.

Sukuseuran hallituksen kertomusvuoden toimintaa leimasi jäsenluettelon päivitys ja sukuseuran jäsenmaksujen kanto kolmivuotisjaksolta 2008-2010. Jäsenmaksujen kannon yhteydessä jäsenille toimitettiin myös jäsenkirje sukuseuran kuulumisista.  Lammilla hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti suvun vaiheiden käännekohtien kirjaamistyö on aloitettu ja työ jatkuu vielä vuoden 2010 puolellakin. Kotisivujen uusinta siirtyy vuoden 2010 alkupuolelle.

Lammin sukukokouksessa tehtyjen valintojen mukaisesti suvunpäänä ja samalla hallituksen puheenjohtajana on edelleen jatkanut Markus Sauri (Einon sukuhaara). Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Lammin sukukokouksessa Maija-Riitta Laaksonen (Lempin sukuhaara), Ilari Satka (Lainan sukuhaara), Pirjo Lähteenmäki (Yrjön sukuhaara), Olli Sauri (Voiton sukuhaara), Riitta Mustonen (Helmin sukuhaara), Leena Ylänne (Reinon sukuhaara), Pentti Näres (Valman sukuhaara), Aira Kokkonen (Ailin sukuhaara) ja Pirjo-Sisko Jalli (Erkin sukuhaara). Aira Kokkosen tilalle on tullut vuonna 2008 Paula Komonen ja Markus Saurin sijalla on ollut Heikki Sauri.

Hallituksen varapuheenjohtajana on ollut Olli Sauri, sihteerinä Pirjo Lähteenmäki sekä rahastonhoitajana Pirjo-Sisko Jalli

Esivanhempien Otto Juho Saarisen ja Aleksandra Vilhelmiina Saarisen hautapaikka on Keuruun seurakunnan hoidossa. Hautapaikan varaus on uusittu vuonna 1967 seuraavaksi 50 vuodeksi. Haudan hoito jatkuu viisivuotisjaksoin laskutettuna vuoteen 2017.

Lammilla päätettyä jäsenmaksua 20 € on peritty päivitetyn rekisterin mukaan ja maksuja on tullut vuoden 2009 aikana 59 jäseneltä. Jäsenmaksu koskee täysi-ikäisiä Otto ja Aleksandra Saarisen jälkeläisiä 1. – 3. polveen.

HALLITUS

 

 

Sukuseura Saarinen-Sauri                                                       Toukokuu 2010

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2013

Sukuseuran tarkoitus

Sukuseura Saarinen-Saurin tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää suvun jäsenten yhteenkuuluvaisuudentunnetta sekä vaalia suvun perinteitä. Sukuseura toimii pitämällä määrävuosina kokouksia, edistämällä suvun historian tutkimista ja pitämällä luetteloa suvun jäsenistä. Sukuseuran asioita hoitavat hallitus sekä sukukokoukset. Hallitus hoitaa sukuseuran juoksevat asiat, arkiston ja talouden. Sukukokoukset pyritään pitämään noin kolmen vuoden välein.

Toiminta 2010 – 2013

Jatketaan Otto ja Aleksandra Saarisen lasten vaiheiden kartoitusta vapaussodan jälkeiseltä ajalta. Omaan erityistarkasteluunsa otetaan lasten toisen maailmasodan aikainen toiminta ja elämä, mikä tulee olemaan seuraavan sukukokouksen yhtenä pääteemana.

Päivitetään ja ylläpidetään sukuseuran sukupuuta. Päivitettyjen tietojen pohjalta tuotetaan sukupuupiirros, jota sukuseuran jäsenet voivat tilata.

Sukuseuran kotisivuja kehitetään. Kotisivuille liitetään Lammin ja Keuruun sukukokouksissa pidettyjen esitysten tietoja sekä muuta sukuhistoriaa sivuavaa mielenkiintoista aineistoa sukuseuran hallituksen harkinnan mukaan. Tietojen lisäämisessä ja jakelussa otetaan huomioon henkilötietojen suoja.

Sukuseuran säännöt uudistetaan toimintaa joustavasti vastaaviksi.

Seuraava sukukokous järjestetään vuonna 2013. Järjestelyissä otetaan huomioon Keuruun sukukokouksen kokemukset ja palaute.

Talous 2010 – 2013

Lammilla vuonna 2007 päätettyä jäsenmaksua 20 € on peritty päivitetyn rekisterin mukaan ja maksuja on tullut noin 60 jäseneltä. Jäsenmaksu koskee täysi-ikäisiä Otto ja Aleksandra Saarisen jälkeläisiä 1. – 3. polveen. Jäsenmaksun määräytymisperuste ja suuruus pidetään ennallaan kautena 2010 – 2013. Jäsenmaksutulojen lisäksi sukuseura voi saada tuloja mm. sukupuun ja monisteiden myynnillä jäsenille.

Kuluja aiheuttavat kokous- ja selvitystoiminta, postitus ja monistus sekä ostopalvelut. Kuluista 2010 ei ole esittää tarkkaa arviota. Tulopuoli asettaa rajat menotaloudelle.